Studijų krepšelio grąžinimas

1. STUDIJŲ KREPŠELIO GRĄŽINIMAS.
1.1. Kada studentas neturi grąžinti studijų krepšelio?

Studentai neturi grąžinti studijų krepšelio, jei atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • Pradėjo studijuoti iki 2009 m.
  • Studijas nutraukė pirmųjų studijų metų pirmame semestre.
  • Nutraukė studijas arba buvo pašalinti iš aukštosios mokyklos iki 2010 m. vasario 1 d.
  • Studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki naujo studijų semestro pradžios raštu praneša aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą.
  • Studentai, kurie savo noru nutraukė studijas, teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti neįgaliais ir pateikia tai patvirtinančią pažymą.

Krepšelio grąžinti nereikia studento mirties atveju.

1.2. Kada reikės grąžinti studijų krepšelį?
Aukštosios mokyklos per 20 darbo dienų nuo naujo semestro pradžios pateikia Fondui praėjusiame semestre studijas nutraukusių ar išbrauktų iš studentų sąrašų studentų sąrašą. Fondas per 30 dienų nuo sąrašų gavimo į sąrašus įtrauktiems asmenims išsiunčia įspėjimą, kuriame nurodoma, kad jie per 180 dienų nuo įspėjimo išsiuntimo privalo grąžinti kainą į įspėjime nurodytą Fondo sąskaitą arba per 60 dienų nuo įspėjimo išsiuntimo raštu kreiptis į Fondą (pateikti motyvuotą laišką) dėl kainos grąžinimo dalimis (grąžinti reikės per metus).
1.3. Ar galima studijų krepšelį grąžinti dar negavus įspėjimo iš Fondo?
Studijų krepšelį galima grąžinti nelaukiant įspėjimo iš Fondo. Tam reikia pateikti raštišką prašymą, kurį gavęs Fondas kreipsis į aukštąją mokyklą.
1.4. Kokią lėšų dalį reikės grąžinti?
Studentai, nutraukę studijas ar pašalinti iš aukštosios mokyklos, turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:
  • 30 BSI dydžių (1 BSI = 130 Lt)  – asmenims, studijavusiems pagal pirmosios studijų pakopos programas.
  • 50 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems pagal antrosios studijų pakopos programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti.
  • 70 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems trečiojoje studijų pakopoje (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.