Erasmus

Studentų mobilumo siekiai:
. padėti studentams gauti studijų, kalbinės ir kultūrinės naudos iš mokymosi patyrimo kitose Europos šalyse;
. skatinti institucijų bendradarbiavimą ir praturtinti studentus priimančių institucijų švietimo aplinką;
. prisidėti prie aukštos kvalifikacijos, plačių pažiūrų ir užsienyje patyrusių jaunų būsimų specialistų bazės plėtojimo;
. palengvinti kreditų perkėlimą ir laikotarpių užsienyje pripažinimą, taikant Europos kreditų perkėlimo sistemą arba atitinkamą kreditų sistemą.
Erasmus studentų mobilumas yra vykdomas, vadovaujantis tarpinstitucinėmis sutartimis, pasirašytomis siunčiančiųjų ir priimančiųjų studentus aukštųjų mokyklų, turinčių galiojančią Erasmus universitetų chartiją.
Ši veikla sudaro sąlygas aukštojo mokslo institucijų studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį, trunkantį nuo 3 iki 12 mėnesių, kitoje šalyje, dalyvaujančioje programoje.
Studijų mobilumu laikomas ir toks periodas, kuris apima studijų ir praktikos veiklas, einančias viena po kitos ir organizuojamas tos pačios priimančiosios aukštojo mokslo institucijos. Tokio mišraus mobilumo atveju galima sujungti pvz. 1 mėn. praktikos laikotarpį su 2 mėn. studijų laikotarpiu ir panašiai.
Prieš išvykimą Erasmus studentams suteikiama:
. Erasmus studento chartija, kurioje nurodytos jų teisės ir įsipareigojimai studijų laikotarpio užsienyje atžvilgiu;
. Studijų sutartis (angl. k. Learning agreement), kurioje nurodyta privaloma studijų programa, patvirtinta studento, jį siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų.
Studijų laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priėmusi aukštoji mokykla turi pateikti Erasmus studentui ir jį siunčiančiajai aukštajai mokyklai išrašą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta, ir pateikiantį studijų rezultatus (akademinę pažymą).
Siunčiančioji aukštoji mokykla privalo visiškai pripažinti Erasmus mobilumo laikotarpiu patenkinamai įvykdytą veiklą, numatytą Studijų sutartyje. Studijų pripažinimas yra vykdomas remiantis Europine kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).
Studentams gali būti skiriama Erasmus stipendija, padengsianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas studijų laikotarpiu užsienyje, bei išankstinius intensyvius kalbos kursus (EILC), jei jų prireikia.
Tiek gavę, tiek negavę stipendijos Erasmus studentai yra atleisti nuo mokėjimo už mokslą priimančioje institucijoje. Visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas išvykstantiems studentams negali būti nutrauktas jų Erasmus studijų laikotarpiu užsienyje.
STUDENTŲ PRAKTIKOS UŽSIENIO ĮMONĖSE, MOKYMO CENTRUOSE, MOKSLINIŲ TYRIMŲ CENTRUOSE IR KITOSE ORGANIZACIJOSE
Praktika – tai laikotarpis įmonėje arba organizacijoje kitoje dalyvaujančioje šalyje, kurio metu asmenims padedama prisitaikyti prie visos Bendrijos rinkos reikalavimų, įgyti konkrečius įgūdžius bei išplėsti savo supratimą apie tam tikros šalies ekonominę ir socialinę kultūrą darbo patirties įgijimo kontekste. Šiuo laikotarpiu prireikus galimi parengiamieji arba kartojamieji kursai priimančios šalies kalba arba darbine kalba.
Studentų praktikos gali vykti ir įmonėse, mokymo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijose.
Trukmė – ne trumpiau nei 3 mėnesiai ir ne ilgiau kaip 1 metai.
Individualių praktikų ypatybės:
. Studentams turi būti pateikta Praktikos sutartis (angl. k. Training agreement), nustatanti praktikos užsienyje programą. Šią sutartį turi pasirašyti studentas, siunčianti aukštojo mokslo institucija ir priimanti organizacija.
. Laikotarpiui užsienyje pasibaigus, siunčianti aukštojo mokslo institucija turi visiškai pripažinti užsienyje praleistą laikotarpį, kaip numatyta Praktikos sutartyje.
Praktikos laikotarpis turi būti numatytas finansinėje sutartyje dėl praktikos stipendijos, kurią pasirašo studentas, gaunantis stipendiją, ir jo siunčiančioji aukštojo mokslo institucija. Finansinė sutartis dėl praktikos stipendijos yra pagrįsta Praktikos sutartimi, kurios esminę dalį sudaro visų su praktika susijusių šalių Kokybės įsipareigojimas.
ERASMUS STUDENTŲ ATRANKA
Alytaus kolegijoje skelbiami ir organizuojami vieši konkursai Erasmus programos studijoms/praktikai užsienyje du kartus per metus (t.y. balandžio ir rugsėjo mėn.).
Pagrindiniai bendri studentų atrankos kriterijai:
. Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
. Priimančios institucijos pasiūlyta studijų / praktikos programa;
. Užsienio kalbos žinios;
. Motyvacija studijuoti užsienyje;
. Asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas.
Laimėjusiems konkursą studentams Tarptautinių ryšių skyrius organizuoja informacinius susirinkimus, kurių metu paaiškina studentams tolesnius jų veiksmus (t.y. kokius dokumentus studentas privalo turėti prieš ir po studijų / praktikos užsienyje, kaip susisiekti su priimančiąją užsienio aukštąja mokykla ir t.t.).
ERASMUS STIPENDIJA
Kiekvienas studentas, konkurso būdu atrinktas dalyvauti Erasmus programoje, turi galimybę gauti Erasmus stipendiją:
. Kuri skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas: t.y. kelionės išlaidas bei pragyvenimo išlaidas (pvz.: bendrabučio mokesčius) ir kuri nepadengia visų studijų ir/ar praktikos užsienyje išlaidų;
. Kurią sudaro dalis pinigų, skirtų iš Europos Komisijos bei dalis iš nacionalinio biudžeto;
. Kuri neskiriama antrą kartą tam pačiam studentui tam pačiam mobilumo tipui.
Kiekvienas studentas studijų laikotarpiu turi teisę gauti:
. vieną stipendiją studijų mobilumui ir
. vieną stipendiją praktikos mobilumui.
Bendra visų stipendijų gavimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių.
Minimalūs ir maksimalūs Erasmus stipendijų, skiriamų išvykstantiems Lietuvos studentams, dydžiai yra nustatyti ir suskirstyti į tris grupes pagal atitinkamos šalies pragyvenimo lygį
Kiekviena aukštoji mokykla viduje nustato ir pasitvirtina stipendijos dydžius, atsižvelgdama į į turimų lėšų dydį atitinkamiems mokslo metams, todėl atskirų aukštųjų mokyklų išvykstantiems studentams gali būti mokamos skirtingo dydžio stipendijos.
ERASMUS stipendijų dydžiai studijų/praktikos mobilumui Alytaus kolegijoje 2010-2011 m.m.

Šalys Stipendijos dydis eurais
Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija Prancūzija, Suomija, Švedija 550
Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Vokietija 450
Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija 350

 
Prieš skiriant Erasmus stipendiją aukštojo mokslo institucija su studentu sudaro finansinę sutartį.
Studentai gauna Erasmus stipendiją kaip priedą prie savo aukštosios mokyklos ar šalies skiriamų stipendijų (t.y. studijų užsienyje metu yra nenutraukiamas nacionalinių stipendijų ir paskolų mokėjimas).
Taip pat, studentai, kurie yra jau atrinkti studijuoti užsienyje pagal Erasmus programą, gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą gauti paskolą studijoms užsienyje.
Daugiau informacijos apie paskolas rasite Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo tinklapyje: http://www.vmsfondas.lt
STUDIJŲ / PRAKTIKOS LAIKOTARPIO TRUKMĖ
Studijų arba praktikos užsienyje trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėnesiai ir ne ilgesnė kaip 1 metai.
STUDIJŲ / PRAKTIKOS LAIKOTARPIO SUTRUMPINIMAS IR PRATĘSIMAS
Erasmus studijų/praktikos trukmė gali būti pratęsta (jeigu ji trumpesnė nei vieneri mokslo metai ir truks iki vienerių metų) tik atskirais atvejais, sutarus siunčiančiajai ir priimančiajai institucijoms bei laikantis šių reikalavimų:
. Visi pakeitimai susiję su dvišalėmis sutartimis tarp institucijų bei siunčiančiosios institucijos ir studento turi būti atlikti iš anksto, prieš pasibaigiant esamam Erasmus studijų užsienyje periodui;
. Studijas pratęsti galima tik iškart po esamų Erasmus studijų/praktikos. Negali būti jokio tarpo tarp esamų ir pratęstų Erasmus studijų/praktikos (išskyrus Kalėdų, Velykų ir pan. atostogas ar oficialiai paskelbtas nedarbo dienas);
. Draudžiama studijas/praktiką pratęsti po einamųjų metų vasaros atostogų arba pasibaigus mokslo metams, kuriais buvo suteikta Erasmus stipendija.
Studentai, norintys dalyvauti Erasmus programoje ir gauti visą informaciją apie galimybes studijuoti ar atlikti praktiką įmonėse užsienyje, šalis, aukštojo mokslo institucijas, įmones, į kurias galėtų vykti Erasmus studijoms ar Erasmus praktikai, studentų atrankos konkursų organizavimą ir sąlygas, privalo kreiptis Tarptautinių ryšių skyrių.
STUDENTŲ ATSISKAITYMAS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAI
Individualios dotacijos gavėjai – studentai, po studijų/praktikos užbaigimo, pagal dotacijos sutartyje su aukštojo mokslo institucija nurodytus terminus, privalo pateikti siunčiančiajai institucijai (t.y. Lietuvos aukštojo mokslo institucijai) visus reikalaujamus dokumentus:
. Dokumentus, patvirtinančius studijų/praktikos užsienyje veiklos įgyvendinimą bei laikotarpį: t.y. pažymėjimus su priimančios institucijos/įmonės atstovų parašu, patvirtinančius studijų/praktikos tikslą ir trukmę;
. Akademines pažymas su mokymosi rezultatais ir gautais kreditais bei pažymiais studijų atveju;
. Praktikos programos įgyvendinimo pažymėjimą praktikos atvejais;
. Studento aprašomąją ataskaitą;
. Pristatymą apie studijas priimančioje institucijoje (.ppt formatu).
Daugiau informacijos ieškokite Alytaus kolegijos tinklalapyje.