D.U.K.

1. STUDIJŲ KREPŠELIO GRĄŽINIMAS.
2. VALSTYBĖS PASKOLOS.
3. VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS.
4. SOCIALINĖS STIPENDIJOS.
5. PARAMA IŠEIVIAMS IR LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIAMS.
6. STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS.

7. Ar galima studijuoti keliose aukštosiose mokyklose tuo pačiu metu?
Studentai, pageidaujantys vienu metu studijuoti pagal dvi tos pačios pakopos visiškai arba iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokamas studijų programas, moka visą studijų kainą už vieną studijų programą pasirinktinai.
8. Ar galima sumažinti studijų kainą, jeigu aš studijavau kitoje aukštojoje mokykloje?
Studentai, sutinkantys už studijas mokėti visą studijų kainą, moka Akademinės tarybos patvirtinto dydžio sumą. Studijų kaina gali būti sumažinta asmenims, jei fakulteto dekano įsakymu įskaitomi studijuotų kolegijoje ir/ar kitose aukštosiose mokyklose dalykų (modulių), atitinkančių studijuojamos programos dalis, kreditai ir rezultatai.
9. Kokie dokumentai reikalingi norint studijuoti pagal tęstinių neuniversitetinių studijų programas?
Norintys studijuoti pagal tęstinių neuniversitetinių studijų programas papildomai pateikia  dokumentus:
• Aukštojo, aukštesniojo ar specialiojo vidurinio mokslo diplomą (originalą ir kopiją).
• Pažymą iš darbovietės apie darbo stažą ir užimamas pareigas.
• Studijavusieji aukštosiose mokyklose, bet jų nebaigę, – studijų pažymėjimus.
• Kvalifikacijos tobulinimo renginių (kursų, seminarų, stažuočių) pažymėjimų originalus ir kopijas.
10. Kiek daugiausiai paskaitų per dieną galiu turėti?
Dieninių studijų studentų tvarkaraštyje per vieną dieną negali būti daugiau kaip 8 akademinės valandos, išskyrus atvejus, kai ilgesnės trukmės reikia tam tikro dalyko (modulio) specifikai, bet ne daugiau kaip 12 akademinių valandų. Paskaitos trukmė – dvi akademinės valandos (akademinė valanda – 45 minutės).
11. Ar gali būti laikomi keli egzaminai per dvi dienas?
Egzaminams organizuoti yra skiriamos po kiekvieno semestro ne trumpesnės kaip 2 savaičių egzaminų sesijos. Kiekvienam egzaminui pasirengti skiriama ne trumpiau kaip 3 dienos.
12. Kam man reikalinga studijų knygelė ir ką daryti, jei praradau LSP ir šią knygelę?
Studentas privalo saugoti ir atsinešti į egzaminus (įskaitas) studijų knygelę ir LSP. Praradęs ją, studentas privalo skubiai pranešti apie tai dekanatui. Prarasto studento pažymėjimo studijų knygelės dublikatai išduodami pagal studento prašymą: dėl studento pažymėjimo – atsakingo AKSA atstovo vardu, dėl studijų knygelės – direktorės vardu.
13. Ar galiu gauti pažymą apie tai, jog studijuoju Alytaus kolegijoje ir kiek tai kainuoja?
Atsižvelgiant į studentų prašymus, studentams išduodamos pažymos apie studijas, studijų programos vykdymą ir t. t. Visos išduodamos pažymos ir kiti dokumentai registruojami dokumentų išdavimo knygoje ir išduodami studentams nemokamai jų fakultetuose.
14. Ar gali grupė pakeisti dėstytoją kitu dėstytoju?
Taip galima, tik jeigu yra kuo jį pakeisti (kai tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai).
15. Ar galima įkurti kokį nors klubą Alytaus kolegijoje (pvz: krepšinio)?
Galima laisvai burtis į klubus, draugijas, studentų visuomenines organizacijas, dalyvauti kitų LR įstatymams ir kolegijos Statutui neprieštaraujančių visuomeninių, kultūrinių ir politinių organizacijų veikloje.
16. Kiek iš viso aš galiu turėti atostogų per metus?
Galima turėti ne trumpesnes kaip 8 savaičių atostogas per metus.
17. Ar galiu išvykti studijuoti į kitą šalį nors ir studijuoju Alytaus kolegijoje?
Galima laikinai išvykti studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas pagal nustatytą tvarką.
18. Ką daryti jeigu dirbu/studijuoju keliose aukštosiose mokyklose ir mano darbo/studijų grafikas kertasi su darbo/studijų grafiku?
Galima studijuoti pagal individualų studijų grafiką, kai derina studijas keliose aukštosiose mokyklose arba dirba. Individualų studijų grafiką rengia studentas, dalyko (modulio) dėstytojas bei individualių bei tęstinių studijų organizatorius. Grafiką tvirtina direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai. Studijuoti pagal laisvą studijų grafiką, atsižvelgiant į šeimyninę padėtį ar kitas pateisinamas priežastis. Laisvas studijų grafikas suteikiamas studentui, jeigu jis su dėstančiais dėstytojais suderina mokymosi pasiekimų demonstravimo ir vertinimo tvarką bei įsipareigoja lankyti praktinius mokymus.
19. Dėl ko aš galiu būti pašalintas iš Alytaus kolegijos?
Studentas braukiamas iš studentų sąrašų, jeigu:
• šiurkščiai pažeidė kolegijos Statutą bei Vidaus tvarkos taisykles;
• nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų;
• negrįžo iš akademinių atostogų arba po mokslo pertraukos ir neužsiregistravo
• dekanate einamajam semestrui;
• negali tęsti studijų dėl įsiteisėjusio teismo nuosprendžio;
• laiku nesumokėjo už mokslą;
• grįžo iš studijų užsienio aukštojoje mokykloje turėdamas akademinių skolų;
• per vieną mėnesį nuo mokslo metų pradžios nepradėjo studijų be pateisinamos
priežasties.
• pasibaigus sesijai turi daugiau kaip tris akademines skolas;
• neišlaikė akademinių skolų per nustatytą laikotarpį. Studentai, turintys daugiau kaip tris akademines skolas braukiami iš studentų sąrašų arba, jų pageidavimu, paliekami kartoti neįvertintų studijų dalykų (modulių) kursą ateinančiais mokslo metais, sumokėję studijų mokestį už kiekvieno dalyko (modulio) kreditus.
20. Ar gali dėstytojas mane įvertinti nuliu (0)?
Žemiausias įvertinimas Alytaus kolegijoje yra vienetas (1).
21. Kada aš galiu gauti atsiskaitymą už egzaminą ir įskaitą?
Dėstytojas leidžia studentui atsiskaityti už egzaminą ar įskaitą tik tuo atveju, jeigu studentas semestro metu atsiskaitė ne mažiau kaip už ketvirtadalį dalyko (modulio) apimties. Paskutinę semestro dieną dėstytojai pristato į dekanatą diferencinės įskaitos vertinimo žiniaraščius.
22. Turiu dvi akademines skolas ar galiu dalyvauti sesijoje?
Sesijoje turi teisę dalyvauti studentai, turintys ne daugiau kaip tris akademines skolas.
23. Norėčiau gauti geresnius įvertinimus tų dalykų kuriuose man nepasisekė taip kaip norėjau, ar tai yra įmanoma?
Studentai turi teisę per trejus studijų metus (ne sesijų metu) pateikę prašymą dekanui pagerinti trijų dalykų (modulių) įvertinimus, o jei norima perlaikyti daugiau dalykų (modulių) tuomet už kiekvieną papildomai perlaikomą dalyką (modulį) reikia sumokėti kolegijos administracijos nustatytą mokestį. Dekanas nustato perlaikymo tvarką.
24. Kokios nuobaudos taikomos už nusirašinėjimą ar kitokį apgaudinėjimą?
Už nusirašinėjimą, plagijavimą, ir kitokį apgaudinėjimą ar mėginimą tai daryti studentas yra šalinamas iš kolegijos arba gali būti paliekamas savo lėšomis kartoti studijų dalyko (modulio) kursą ateinančiais mokslo metais.
25. Ką man daryti su studijų knygele pasibaigus sesijai?
Sesijai pasibaigus, per 5-ias dienas studentas pristato į fakulteto dekanatą studijų knygelę.
26. Manęs netenkina egzamino ar įskaitos įvertinimas, ką man reikėtų daryti?
Studentas, nesutinkantis su egzamino ar įskaitos įvertinimu, ne vėliau kaip 2 darbo dienas nuo paskelbto žinių įvertinimo, turi teisę fakulteto dekanui paduoti apeliaciją dėl žinių įvertinimo patikrinimo. Fakultete neišsprendus studento prašymo, jis gali kreiptis per penkias darbo dienas į direktoriaus pavaduotoją akademinei veiklai.
27. Kiek daugiausiai galima likviduoti skolų?
Per vieną naujo semestro mėnesį leidžiama likviduoti ne daugiau kaip tris akademines skolas.
28. Jeigu aš buvau susirgus sesijos metu ar skolų likvidavimo laikotarpiu ką man reikėtų daryti?
Studentui susirgus sesijos metu arba studijų įsiskolinimų likvidavimo laikotarpiu ir pateikus gydytojo pažymą per 5 dienas po ligos, dekanas turi teisę pratęsti sesiją ar skolų likvidavimo terminą tiek dienų kiek studentas sirgo, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo naujo semestro pradžios.Studentas, kurio egzaminų sesija pratęsta, akademines skolas privalo likviduoti per vieną mėnesį.
29. Gavau akademinę skolą, kada aš ją galiu likviduoti ir kiek man tai  kainuos?
Akademinės skolos (įskaitos, egzaminai) likviduojamos pasibaigus egzaminų sesijai ir gavus dekanate skolos lapelį. Akademinį įsiskolinimą leidžiama likviduoti ne daugiau kaip 3 kartus. Už antrą ir trečią akademinio įsiskolinimo likvidavimą mokama nustatyta įmoka.
30. Ar galiu pasikeisti studijų programą?
Nuosekliųjų studijų programos studentas, neturintis akademinių skolų, po pirmojo semestro gali keisti studijų programą, studijų programos formą. Pageidavimą keisti studijų programą ar studijų formą studentas gali pareikšti per dvi pirmąsias naujo semestro savaites, jeigu yra laisva vieta arba sutinka studijuoti laisvojo klausytojo teisėmis. Studijų kainą mokantis studentas pageidavimą keisti studijų programą ar studijų formą gali pareikšti bet kuriuo studijų metu. Studijų programos keitimas galimas, jei dėl studijų programos keitimo susidaro ne daugiau kaip 10 įsiskolintų kreditų.
31. Koks laikotarpis skiriamas panaikinti akademiniams įsiskolinimams?
Akademinių įsiskolinimų, susidariusių dėl studijų programos ar studijų formos keitimo, likvidavimo terminas – dvi savaitės iki einamojo semestro sesijos pradžios.
32. Tai kaip, vis dėl to, yra su tom stipendijom?
Kolegija stipendijų fondo lėšas pirmiausia skiria socialinėms stipendijoms, o tai, kas lieka, – skatinamosioms ir vienkartinėms stipendijoms. Stipendijų fondo paskirstymą tvirtina kolegijos direktorius pritarus studentų atstovybei. Stipendijos mokamos iš valstybinių aukštųjų mokyklų išlaidų sąmatose stipendijoms išmokėti patvirtintų lėšų.
33. Ar galiu pasiimti akademines atostogas ir kiek laiko jos truks?
Akademinės atostogos suteikiamos kolegijos direktoriaus įsakymu, pateikus prašymą bei gydymo įstaigos atitinkamos komisijos išduotą pažymą. Akademinės atostogos suteikiamos vieniems metams, išskirtiniais atvejais gali būti pratęsiamos iki dvejų metų.
34. Ar mano valstybės finansuojamą vietą gali užimti kitas studentas jeigu aš esu akademinėse atostogose?
Esantis akademinėse atostogose studentas lieka sąrašuose. Valstybės finansuojamos grupės studento, esančio akademinėse atostogose, vietą gali užimti studijuojantysis savo lėšomis konkurso tvarka (pagal geresnius studijų rezultatus):
• Jeigu per akademinių atostogų laikotarpį pasikeitė studijų programa, programos skirtumus leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo.
35. MOKĖJIMAS UŽ STUDIJAS
Studijų įmoką moka:
• grįžę tęsti studijų po išbraukimo iš sąrašų dėl nepažangumo arba ne laiku grįžusiam po pertraukos moksle;
• priimti tęsti studijų iš kitų aukštųjų mokyklų;
• studentai, gavę akademines skolas (įmoką moka naują semestrą);
• laisvieji klausytojai, priimti į valstybės finansuojamas studijų programas;
• už pakartotinį baigiamojo darbo gynimą ar baigiamojo egzamino laikymą;
• už semestro dalykų kurso kartojimą;
Studijų nustatytą mokestį moka:
• už studijų dalykų perlaikymą, siekiant pagerinti dalyko įvertinimą, priklausomai
nuo kreditų skaičiaus;
• už praktikos, dalyko kurso kartojimą, priklausomai nuo kreditų skaičiaus;
• antrą ir trečią kartą perlaikant akademinį įsiskolinimą;
• už skirtumų, atsiradusių studijų programose likvidavimą, priklausomai nuo kreditų skaičiaus.
36. Ar privalau lankyti paskaitas?
Paskaitų lankomumas nėra privalomas, tačiau studentas turi dalyvauti bei atsiskaityti už praktines paskaitas.